;
PrivatFöretag

Allmänna avtalsvillkor för privatpersoner

Senaste uppdatering 2017-12-07

1. DEFINITIONER

Leverantör av el är Telinet Energi AB, nedan kallad Telinet. Köpare av el är nedan kallad Kunden. Villkoren i avtalet accepteras när Kunden ansöker om byte till Telinet som elleverantör. Avtalsförhållandet är upprättat när Telinet har accepterat ansökan och bekräftat leveransen.

2. UPPSTART

Telinet tar inget ansvar om Kunden beställer el från Telinet och i samband med detta bryter ett bindande avtal med den tidigare leverantören. Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse, under förutsättning att Kunden har lämnat fullständiga uppgifter och godkänts av Telinet vid sedvanlig kreditupplysning. Telinet förbehåller sig rätten att avslå ansökningar om elleverans.

3. UPPSÄGNING OCH FÖRLÄNGNING

För samtliga avtalstyper, med undantag för ”El till inköpspris – löpande” (se punkt 4b nedan), tillämpas en uppsägningstid om en (1) månad. I övrigt tillämpas de särskilda villkor avseende uppsägning och förlängning för respektive avtalstyp som framgår under punkt 4 nedan.

Om avtalet sägs upp inom föreskriven uppsägningstid men inget byte till en annan leverantör sker, fortsätter Telinet att leverera el efter avtalstidens slut enligt villkoren för ”El till inköpspris – löpande”.

Om Kunden avbryter avtalet i förtid har Telinet rätt till kompensation för den förlust Telinet drabbas av. Kompensationen baseras på Kundens beräknade elförbrukning under återstående bindningstid multiplicerat med 12 öre/kWh, dock lägst 350 kr. Ingen skatt eller moms utgår på sådan kompensation. Kvarvarande bindningstid räknas i hela månader. Kompensation utgår för innevarande och eventuell förlängd, men ännu ej påbörjad, avtalsperiod i de fall uppsägning inte inkommit senast 1 månad innan föregående avtalsperiods slut. Kompensation utgår även i de fall elleverans enligt avtalet inte har påbörjats vid Kundens förtida uppsägning.

Ingen kompensation utgår vid uppsägning som endast beror på Kundens definitiva avflyttning enligt Skatteverkets definition.

4. SÄRSKILDA VILLKOR

4.a RÖRLIGT ELPRIS MED BINDNINGSTID

Leverans av el sker till rörligt pris enligt angivna villkor under överenskommen löptid. Om ingendera part säger upp avtalet eller om Kunden inte meddelar val av nytt avtal inom föreskriven tid innan avtalstidens slut förlängs avtalet med 12 månader till då rådande villkor (se www.telinet.se/priser) för avtalstypen ”Rörligt pris med tak”. Avtal med ett s.k. pristak förlängs istället med 12 månader till då rådande villkor för samma avtalstyp.

4.b RÖRLIGT ELPRIS UTAN BINDNINGSTID

Leverans av el sker till rörligt pris enligt angivna villkor. Avtalen har ingen bindningstid utan löper tills vidare. För avtalstypen ”El till inköpspris – löpande” tillämpas ingen uppsägningstid (se www.telinet.se/priser).

4.c FAST ELPRIS

Leverans av el sker till fast pris under överenskommen löptid (3-36 månader). Om ingendera part säger upp avtalet eller om Kunden inte meddelar val av nytt avtal inom föreskriven tid innan avtalstidens slut övergår avtalet enligt följande: Fastprisavtal med 3, 6 eller 9 månaders bindningstid övergår till då rådande villkor för avtalstypen ”Rörligt pris med tak.” (se telinet.se/rorligtprismedtak). Fastprisavtal med 12, 24 eller 36 månaders bindningstid förlängs till då rådande villkor för avtalstypen ”Fast elpris” med 12 månaders bindningstid.

4.d PRISTAK

S k pristak kan endast garanteras för en 12-månadersperiod i taget, räknat från leveransstart av pristaksavtalet, givet att Kunden har haft pristaksavtalet under hela 12-månadersperioden.

5. ÅNGERRÄTT

Kunden har 14 dagars ångerrätt från och med att beställningsbekräftelsen har skickats. Vid utnyttjande av ångerrätten ska Kunden vända sig till angivet nummer eller mailadress i bekräftelsen.

6. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR

Telinet fakturerar månadsvis i efterskott. Betalningstiden är 15 dagar.

Betalning ska vara Telinet tillhanda på angiven förfallodag. Telinet äger rätt att avräkna betalning i följande ordning; ränta, avgifter och kapitalbelopp

7. FÖRSENAD BETALNING

Vid sen betalning påförs en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Gällande inkasso tillämpas bestämmelserna i inkassolagen.

8. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Telinet förbehåller sig rätten att, om inte annat särskilt anges eller överenskoms, skicka meddelanden och fakturor till Kunden i elektronisk form.

9. NAMN- ELLER ADRESSÄNDRING

Kunden ska omedelbart meddela Telinet namn- och/eller adressändring eller annan förändring som kan påverka avtalsförhållandet.

10. ÖVERLÅTELSE

Telinet äger rätt att överlåta uppkomna fordringar enligt detta avtal.

11. PERSONUPPGIFTER

Telinet är enligt personuppgiftslagen ansvarigt för de personuppgifter som behandlas inom avtalet. Personuppgifter behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Telinet som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners.

Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan användning, meddela Telinet detta.

12. VILLKORSÄNDRINGAR

För avtal med rörligt elpris äger Telinet rätt att ändra påslag och avtalsvillkor under förutsättning att Kunden underrättas om de förestående ändringarna minst två (2) månader i förväg.

Till elpriset tillkommer vid var tid gällande skatter, avgifter och andra lagstadgade pålagor. Om dessa ändras äger Telinet rätt att justera elpriset i motsvarande mån utan föregående särskild underrättelse. Redovisning av sådana justeringar sker på efterföljande faktura.

I övrigt förbehåller sig Telinet rätten att uppdatera dessa allmänna villkor. Aktuella avtalsvillkor finns tillgängliga på Telinets webbplats www.telinet.se/avtalsvillkor.

13. KONSUMENTRÄTTIGHETER

Om Telinet inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och detta beror på en omständighet som ligger inom Telinets kontroll har Kunden rätt till ersättning för den skada som därvid uppstår. Kunden måste styrka skadan och dess storlek för att ersättning ska utgå. Kunden ska i en sådan situation vidta skäliga åtgärder för att minimera sin skada. Om Kunden försummar denna skyldighet ska ersättningen reduceras i motsvarande mån. Rätten till ersättning omfattar inte skada hänförlig till näringsverksamhet.

På Telinets hemsida www.telinet.se/kundservice finns information om Kundens rättigheter samt hur man går tillväga för att lämna klagomål. Där finns även information om vilka organ Kunden kan vända sig till för information och tvistlösning. Kunden kan även kontakta Telinets kundtjänst för att få denna information.

Tilläggstjänsten Utjämnad Faktura

14. DEFINITIONER

Tjänsten Utjämnad Faktura är en betalningstjänst avseende utjämnade betalningar över året som Telinet erbjuder sina kunder.

Telinet beräknar Kundens uppskattade årskostnad, baserad på elförbrukning och marknadens prognos för elpriset under det närmaste året. Kunden faktureras en tolftedel av den beräknade totala årskostnaden varje månad.

Avtalsförhållandet är upprättat när Telinet har bekräftat tjänsten. Telinet äger rätt att göra sedvanlig kreditprövning.

15. AVSTÄMNING, FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR

Avstämning mellan prognosen och den faktiska elförbrukningen görs minst en gång per år. Kunden ska vid påtagligt förändrad energianvändning eller annan avtalsförändring informera Telinet.

Telinet förbehåller sig rätten att under innevarande tolvmånadersperiod korrigera det månatliga beloppet. Vid sådan korrigering ska det nya månatliga beloppet särskilt aviseras Kunden.

Betalning ska vara Telinet tillhanda på angiven förfallodag. Telinet äger rätt att avräkna betalning i följande ordning; ränta, avgifter och kapitalbelopp.

16. AVGIFTER OCH RÄNTOR

En fast månadsavgift för tjänsten tillkommer. Vid försenad eller utebliven betalning påförs påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

17. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtal om Utjämnad Faktura löper tills vidare utan uppsägningstid. Vid uppsägning av avtalet görs en avstämning och Kundens skuld eller tillgodo regleras på nästkommande faktura.

Vid avslut som elkund hos Telinet upphör även avtalet för Utjämnad Faktura.

Telinet äger rätt att avsluta tjänsten vid mer än 30 dagars utebliven betalning. Den totalt upparbetade skulden förfaller då till omedelbar betalning enligt ordinarie inkassorutiner och sanktioner.

18. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR

Telinet förbehåller sig rätten att under löpande avtal ändra gällande avtalsvillkor. Sådana ändringar ska särskilt meddelas Kunden.