Telinets avtalsvillkor för företagskunder

Giltiga fr o m 2018-10-29
1. DEFINITIONER

Leverantör av el är Telinet Energi AB, nedan kallad Telinet. Köpare av el är nedan kallad Kunden. Villkoren i avtalet accepteras när Kunden ansöker om byte till Telinet som elleverantör. Avtalsförhållandet är upprättat när Telinet har accepterat ansökan och bekräftat leveransen.

2. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

Utöver dessa avtalsvillkor tillämpas av Svensk Energi utarbetade Allmänna avtalsvillkor EL 2012 N (rev).

Vid eventuella motstridigheter äger Telinets villkor företräde.

3. UPPSTART

Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse, under förutsättning att Kunden har lämnat fullständiga och korrekta uppgifter och Telinet har godkänt Kundens beställning. Telinet förbehåller sig rätten att genomföra sedvanlig kreditprövning samt avslå ansökningar om elleverans. Kunden svarar för eventuella kostnader som rör avtal med annat elhandels- och/eller elnätsföretag.

4. LEVERANSVOLYM

Överenskomna priser och villkor kan begränsas till i avtalet angiven årsvolym. Avviker kundens uttagna volym från avtalad volym i respektive prisområde äger Telinet rätt att debitera ersättning. För den del av kundens uttagna volym som under en månad avviker från avtalad leveransvolym med mer än fem (5) % ska kunden betala ersättning motsvarande skillnaden mellan avtalat pris och Telinets rörliga pris jämte påslag om 6 öre för hantering.

5. SKATTER OCH AVGIFTER

Kunden faktureras vid var tid gällande lagstadgade skatter och avgifter. Om dessa ändras äger Telinet rätt att justera elpriset i motsvarande mån utan föregående särskild underrättelse, oavsett avtalstyp. Detsamma gäller om Telinets kostnad för elcertifikat ändras, t.ex. på grund av ändrad kvotplikt. Redovisning av sådana justeringar sker på efterföljande faktura.

6. UPPSÄGNING OCH FÖRLÄNGNING

För samtliga avtalstyper, med undantag för El till inköpspris löpande – Företag (se 7b nedan), tillämpas en uppsägningstid om tre (3) månader. I övrigt tillämpas de särskilda villkor avseende uppsägning och förlängning för respektive avtalstyp som framgår under punkt 7 nedan.

Om avtalet sägs upp inom föreskriven uppsägningstid men inget byte till en annan leverantör sker, fortsätter Telinet att leverera el efter avtalstidens slut enligt villkoren för El till inköpspris löpande – Företag (se www.telinet.se/foretag/priser).

Om Kunden avbryter avtalet i förtid har Telinet rätt till kompensation för den förlust Telinet drabbas av. Kompensationen baseras på Kundens beräknade elförbrukning under återstående bindningstid eller uppsägningstid (avrundat till hela månader) multiplicerat med 12 öre/kWh, dock lägst 900 kr.

Kompensation utgår för innevarande och eventuell förlängd, men ännu ej påbörjad, avtalsperiod i de fall uppsägning inte har inkommit inom föreskriven uppsägningstid. Kompensation utgår även i de fall elleverans enligt avtalet inte har påbörjats vid Kundens förtida uppsägning.

Ingen kompensation utgår vid uppsägning som enbart beror på Kundens definitiva avflyttning (ändrad verksamhetsadress enligt Bolagsverkets register).

7. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR OLIKA AVTALSTYPER 7a. RÖRLIGT ELPRIS MED BINDNINGSTID

Leverans av el sker till rörligt pris enligt angivna villkor under överenskommen löptid. Det rörliga elpriset består av spotpris, elcertifikatavgift, relaterade kostnader i samband med inköp av el och ursprungsgarantier och påslag. Utöver det rörliga elpriset tillkommer en fast månadsavgift. Om ingendera part säger upp avtalet eller om Kunden inte meddelar val av nytt avtal inom föreskriven tid innan avtalstidens slut förlängs avtalet med en period motsvarande avtalets ursprungliga bindningstid till då rådande villkor för avtalstypen.

7b. RÖRLIGT ELPRIS UTAN BINDNINGSTID

Leverans av el sker till rörligt pris enligt angivna villkor. Det rörliga elpriset består av Telinets inköpspris (spotpris, elcertifikatavgift, relaterade kostnader i samband med inköp av el och ursprungsgarantier) och påslag. Utöver det rörliga elpriset tillkommer en fast månadsavgift. Avtalen har ingen bindningstid utan löper tills vidare.

För avtalstypen El till inköpspris löpande – Företag tillämpas ingen uppsägningstid.

7c. FAST ELPRIS

Leverans av el sker till fast pris under överenskommen löptid. Om ingendera part säger upp avtalet eller om Kunden inte meddelar val av nytt avtal inom föreskriven tid innan avtalstidens slut förlängs avtalet med en period motsvarande avtalets ursprungliga bindningstid till då rådande villkor för avtalstypen.

7d. FAST ELPRIS - STOR

Leverans av el sker till fast pris under överenskommen löptid. Om ingendera part säger upp avtalet eller om Kunden inte meddelar val av nytt avtal inom föreskriven tid innan avtalstidens slut övergår avtalet till Rörligt elpris utan bindningstid jämte ett påslag om 6 öre. Om inget annat särskilt framgår av avtalet tillkommer följande avgifter till det fasta priset: månadsavgift, avgifter från Svenska Kraftnät, elcertifikat, ursprungsgarantier samt justeringar för prisdifferenser mellan resp. elområde och det nordiska systempriset. Tillkommande avgifter redovisas på fakturan.

8. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR

Telinet fakturerar månadsvis i efterskott. Betalning ska vara Telinet tillhanda på angiven förfallodag. Telinet äger rätt att avräkna betalning i följande ordning; ränta, avgifter och kapitalbelopp.

9. KOMMUNIKATION

Telinet förbehåller sig rätten att, om inte annat särskilt anges eller överenskoms, skicka meddelanden och fakturor till Kunden i elektronisk form. Kunden ansvarar för att Telinet alltid har aktuella kontaktuppgifter avseende elektronisk kommunikation, t.ex. e-postadress och mobiltelefonnummer.

10. NAMN- ELLER ADRESSÄNDRING

Kunden ska omedelbart meddela Telinet namn- och/eller adressändring eller annan förändring som kan påverka avtalsförhållandet.

11. ÖVERLÅTELSE

Telinet äger rätt att överlåta uppkomna fordringar enligt detta avtal.

12. VILLKORSÄNDRINGAR

För avtal med rörligt elpris äger Telinet rätt att ändra påslag och avtalsvillkor under förutsättning att Kunden underrättas om de förestående ändringarna minst två (2) månader i förväg.

I övrigt förbehåller sig Telinet rätten att uppdatera dessa allmänna villkor. Aktuella avtalsvillkor finns alltid tillgängliga på Telinets webbplats www.telinet.se/foretag/avtalsvillkor.

Tilläggstjänsten Utjämnad Faktura 13. DEFINITIONER

Tjänsten Utjämnad Faktura är en betalningstjänst avseende utjämnade betalningar över året som Telinet erbjuder sina kunder.

Telinet beräknar Kundens uppskattade årskostnad, baserad på elförbrukning och marknadens prognos för elpriset under det närmaste året. Kunden faktureras en tolftedel av den beräknade totala årskostnaden varje månad.

Avtalsförhållandet är upprättat när Telinet har bekräftat tjänsten. Telinet förbehåller sig rätten att genomföra sedvanlig kreditprövning samt avslå ansökningar om Utjämnad Faktura.

14. AVSTÄMNING, FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR

Avstämning mellan prognosen och den faktiska elförbrukningen görs minst en gång per år. Kunden ska vid påtagligt förändrad energianvändning eller annan avtalsförändring informera Telinet.

Telinet förbehåller sig rätten att under innevarande tolvmånadersperiod korrigera det månatliga beloppet. Vid sådan korrigering ska det nya månatliga beloppet särskilt aviseras Kunden.

15. AVGIFTER

En fast månadsavgift för tjänsten tillkommer.

16. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtal om Utjämnad Faktura löper tills vidare utan uppsägningstid. Vid uppsägning av avtalet görs en avstämning och Kundens skuld eller tillgodo regleras på nästkommande faktura.

Vid avslut som elkund hos Telinet upphör även avtalet för Utjämnad Faktura.

Telinet äger rätt att avsluta tjänsten vid mer än 30 dagars utebliven betalning. Den totalt upparbetade skulden förfaller då till omedelbar betalning enligt ordinarie inkassorutiner och sanktioner.

17. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR

Telinet förbehåller sig rätten att under löpande avtal ändra gällande avtalsvillkor. Sådana ändringar ska särskilt meddelas Kunden.